E

Voorblad > E


eb

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: ebbe

1. Bepaalde beweging en waterstand van een getijdewater.
1.1. Afnemend getijde.
1.2. Laagwater, waterstand op zijn laagst.

naar bovenec...

naar boveneco-
ecō

█ Voorvoegsel

Voorvoegsel in economische en ecologische termen en bij de laatste om te insinueren dat het in het tweede lid genoemde gerelateerd is aan het natuurlijke milieu.
Bron: Wikitionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eco-

Economisch: 1. betrekking hebbend op economie, 2. zuinig oftewel spaarzaam
https://nl.wiktionary.org/wiki/economisch
Spaarzaamheid is een aspect van duurzaamheid.


ecoduct
ēcō•duct

█ Zelfstandig naamwoord

Overbrugging over een weg of andere hindernis die dient om dieren veilig en ongestoord te laten voorbijgaan.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecoduct

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/ecoduct

Verwante termen:
Duitse termen: Grünbrücke, Wildbrücke
https://de.wikipedia.org/wiki/Grünbrücke
ecohydrologie
ēcō•hy•drō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecohydrologie

Verwante termen:
Duitse term: Ökohydrologie
Engelse term: ecohydrology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecohydrology
Franse term: écohydrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écohydrologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecohydrologie

naar bovenecologie
ēcō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie

Verwante termen:
Duitse term: Ökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökologie
Engelse term: ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology
Franse term: écologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologie

naar bovenecologisch
ēcō•lō•gisch

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005319

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch

naar bovenecologisch beheer
ēcō•lō•gisch be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Beheer dat er op gericht is natuurwaarden te behouden of te verbeteren. Beheer dat zich richt op de kennis van de ecologie (wetenschappelijke leer).

Verwante termen:
Duitse term: ökologische Pflege
Engelse term: ecological management
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_management
Franse term: gestion écologique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch-beheer

naar boven

ecologisch goed
ēcō•lō•gisch goed

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een goed (bezit) dat ecologische waarde heeft.

goed, zelfstandig naamwoord, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/goed

Verwante termen:
Duitse term: ökologisches Gut
Engelse term: ecological good
good: something that has ecological utility (valeu) or satisfies an ecological want
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_goods_and_services

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch-goed

naar bovenecologisch sneeuwbaleffect
ēcō•lō•gisch sneeuw•bal•effect

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij sneeuwbaleffect.

naar bovenecologische dienst
ēcō•lō•gi•sche dienst

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteemdienst

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal;jsessionid=932F7260962AA1E2B2ECF29BECEF53A8

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_goods_and_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services
https://en.wiktionary.org/wiki/ecological_service

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologische-dienst

naar bovenecologische tuin
ēcō•lō•gi•sche tuin

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: ecotuin

Tuin die beheerd wordt met als doel natuurwaarden te behouden of te verbeteren.

www.velt.nu/ecologisch-leven-je-tuin/wat-een-ecotuin
www.velt.be/ecologisch-leven-je-tuin

Verwante termen:
Franse term: jardin écologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_écologique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologische-tuin

naar boveneconomisch goed
ēcō•nō•misch goed

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Goed dat geldwaarde heeft.

goed, zelfstandig naamwoord, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/goed

Verwante termen:
ecotoon
ēcō•toon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: overgangWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoon

Verwante termen:
Duitse term: Ökoton
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökoton
www.spektrum.de/lexikon/biologie/oekoton/47502
Engelse term: ecotone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotone
Franse term: écotone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écotone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecotoon

naar bovenecotoop
ēcō•toop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoop

Verwante termen:
Duitse term: Ökotop
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökotop
www.spektrum.de/lexikon/geographie/oekotop/5669
Engelse term: ecotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotope
Franse term: écotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écotope

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecotoop

naar bovenecotunnel
ēcō•tun•nel

█ Zelfstandig naamwoord

Tunnel onder een weg of andere hindernis die dient om dieren veilig en ongestoord te laten voorbijgaan.


ectomycorrhiza

█ Zelfstandig naamwoord

1. Samenlevingsvorm tussen schimmels en planten via de plantenwortels.

2. Groep van schimmels die leven volgens de samenlevingsvorm beschreven in 1.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ecto-

Ectomycorrhiza vormen een mantel rond jonge wortels die nog geen kurklaag hebben. Ze dringen niet in in de wortelcellen.

Verwante termen:
Duitse term: Ektomykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza#Ektomykorrhiza
Engelse term: ectomycorrhiza
https://en.wikipedia.org/wiki/Ectomycorrhiza
Franse term: ectomycorhize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ectomycorhize

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ectomycorrhiza

naar bovened...
edelhout
ēdel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Duitse term (Edelholz) die af en toe opduikt in de Nederlandse taal. Foutvrij hout met bijzondere figuratie. Gewild door meubelmakers en muziekinstrumentenbouwers.

Verwante termen:
Duitse term: Edelholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#edelhout

naar bovenee...

naar boveneek

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Oorspronkelijk hetzelfde woord als eik. Eek is ook Nederduits.

1. Schors van inlandse eik die men oogst om er looi van te maken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eek_(eik)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015567

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eek.

2. Samentrekking van het woord edik = azijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edik

Verwante termen:
Duitse term: Eek
www.plattmakers.de/nl/166/Eek


eendenkooi
een•den•kooi

█ Zelfstandig naamwoord

1. Kooi waarin eenden zijn opgesloten, of bestemd om eenden er in op te sluiten. In dit gebruik niet gewoon.

2. Een geheel van bochtige, nauw toelopende, door kreupelhout ingesloten waterwegen, aangelegd en ingericht om eenden te vangen.

Bron van 1 en 2, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015584

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendenkooi

Het Engelse decoy stamt mogelijk af van Nederlands de kooi.
https://en.wiktionary.org/wiki/decoy#Etymology

Verwante termen:


eendenkorf
een•den•korf

█ Zelfstandig naamwoordeenen boom

█ Woordgroep [bijwoord + zelfstandig naamwoord]

Plaatsnaam. Voorouderlijke term voor een alleenstaande boom in het open landschap die diende als kadastraal referentiepunt. Herkomst van het toponiem "den eenen boom" en daaruitvolgend, bijvoorbeeld, de Eenenboomlaan.

Verwante termen:


eenen: op enen zetten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) eenen

■ Synoniem: op enen zetten

Kijk bij op enen zetten.

naar boveneenhuizig
een•hui•zig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: monoecischWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenhuizig

Verwante termen:
Duitse termen: einhäusig, monözisch. Eenhuizigheid: Einhäusigkeit, Monözie
https://de.wikipedia.org/wiki/Monözie
www.duden.de/rechtschreibung/einhaeusig
Engelse term: monoicous. Eenhuizigheid: monoecy
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoicous
https://en.wiktionary.org/wiki/monoecy
Franse term: monoïque. Eenhuizigheid: Monoécie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoécie
https://fr.wiktionary.org/wiki/monoécie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenhuizig

naar boveneenjarig
een•jā•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich in het tweede groeiseizoen bevindend. Een eenjarige scheut.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenjarig

naar boveneenjarige plant
een•ja•ri•ge plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige_planteenmaal bloeiende plant
een•maal bloei•en•de plant

█ Woordgroep [bijwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: monocarpische plant
■ Antoniem: overblijvende plant

Plant die na de eerste bloei afsterft.


eenslachtig
een•slach•tig

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenslachtig

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenslachtig

naar boveneensoortige heg
een•soor•ti•ge heg

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord]

■ Voluit: eensoortige haag, eensoortige scheerhaag/scheerheg
■ Antoniemen: meersoortige haag/heg, meersoortige scheerhaag/scheerhegVerwante termen:
Duitse term: einsortige Heckeeenstammig
een•stam•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plant: De eigenschap hebbend gegroeid te zijn uit één stam. Een eenstammige boom.

"-ig", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ig

Verwante termen:


eenstijlig
een•stij•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een bloem: Enkel één stijl bevattend.


eenvormig bos
een•vor•mig bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: gelijkvormig bos

In de bosbouw: Een bos dat bestaat uit opgaande bomen met allemaal ongeveer dezelfde hoogte en dikte.

Eenvormig: dezelfde vorm hebbend.

Verwante termen:
Duitse term: Reinbestand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenvormig-bos

naar boveneenzadig
een•zā•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een enkel zaad bevattend. Een vrucht waarin slechts één zaad groeit is eenzadig.


eerste snede
eer•ste sne•de

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: tijdgras

De eerste grasoogst van het jaar.

Verwante termen:
Duitse term: erster Schnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Heu#Erster_Schnitt:_Heumahd
Engelse term: first cut
Franse term: première coupe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eerste-snede

naar boveneest

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: ast

1. Droogvloer, droogplaats.

2. Dorsvloer.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eest

e-WLD
http://e-wld.nl/lemma/search/?search=eest

eWND
http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/103115

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22eest%22

Mijnwoordenboek.nl
www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?woord=eest


www.etymonline.com/word/*sta-

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan eest: Esse
Duitse termen, vertaalequivalenten: Darre, Dörre, Dürre. Van het naamwoord van handeling van darren, dörren en dürren.
www.dwds.de/wb/Esse
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DE02252
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PE02192
https://de.wiktionary.org/wiki/Darre
www.dwds.de/wb/Darre
www.dwds.de/wb/Haferdarre
www.dwds.de/wb/Dörre
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PD03162&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=2,684,21&sigle=PfWB
Engelse term, woordverwant aan eest: oast
https://en.wiktionary.org/wiki/oast
https://en.wikipedia.org/wiki/Oast_house

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eest

naar boveneg...

naar boveneg

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: egge, ek, ekke, neg, negge

Scherpe kant. In het bijzonder; scherpe kant van een mes. Daarvan afgeleid; scherpe kant van gekantrecht hout; meskant.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eg2

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015725

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08530

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID49892

"neg", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041050

"neg", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/neg

De wisselvorm neg is een samentrekking van "een eg" of " 'n eg ".

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Eck, Ecke
www.dwds.de/wb/Eck
www.dwds.de/wb/Ecke
Engelse term bij 1: edge
www.etymonline.com/word/edge

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: eegde, egge

Afgeleid van 1. Landbouwwerktuig met scherpe tanden, vroeger gemaakt van hout, om over het geploegde veld te trekken.
eggen, Nederlands en Duits werkwoord
https://nl.wiktionary.org/wiki/eggen
https://de.wiktionary.org/wiki/eggen

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Egge
https://de.wiktionary.org/wiki/Egge
Engelse term bij 2: harrow
https://en.wiktionary.org/wiki/harrow
www.etymonline.com/word/harrow
Franse term bij 2: herse
https://fr.wiktionary.org/wiki/herse
www.cnrtl.fr/etymologie/herse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eg

naar bovenei...

naar boveneik als plaatsnaam

█ Woordgroep

■ Wisselvorm van eik: eek

Eik komt voor in de volgende plaatsnamen, als voor- of achtervoegsel.
Eik verwijst naar een eikenbos of een markante eikenboom.


eikel
ei•kel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: aker, eker, ekker


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikel_(vrucht)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003210

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1416

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=01100
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08633

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003204

"aker", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/aker1

"aker", Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22aker%22

Het Engelse acorn is woordverwant aan Nederlands aker.

Verwante termen:
Duitse term: Ecker, Eichel
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichen#Eicheln
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AE00024
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PE00079 (Buchenmast)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RE00088
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=ecker
www.plattmakers.de/nl/3285/Ecker
www.dwds.de/wb/Ecker
www.dwds.de/wb/Eichel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GE00141 (Buchenecker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchecker
Engelse term: acorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Acorn
https://en.wiktionary.org/wiki/acorn
www.etymonline.plcom/word/acorn
Franse term: gland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_(fruit)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikel

naar boveneikenhakhout
ei•ken•hak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Geboomte dat bestaat uit eiken die beheerd worden als hakhout.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenhakhout

kan hoog of laag zijn, struiken of bomen

2. Eikenhakhoutbos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenhakhout

naar boveneikenhakhoutbos
ei•ken•hak•hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Korte vorm: eikenhakhout

Bos dat uit eikenhakhout bestaat.

Verwante termen:
Duitse termen: Hackberg, Hauberg, Lohhecke
Franse term: chênaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chênaie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenhakhoutbos

naar boveneikenloof
ei•ken•loof

█ Zelfstandig naamwoord

1. Versiering.

Wikipedia
"eikenkrans", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duitse term: Eichenkranz
https://de.wikipedia.org/wiki/Corona_Civica
Engelse termen: oak leaf crown, oak leaf wreath
https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Crown

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenloof

naar boveneikenmast
ei•ken•mast

█ Zelfstandig naamwoord

Mast van eiken (eikels).

Verwante termen:
Duitse termen: Eckerich, Eichelmast
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichelmast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenmast

naar boveneiland
ei•land

█ Zelfstandig naamwoord

■ ei (au/ouw/ooi/...) + land
Kijk ook bij ouw.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eiland

naar boveneindelings
ein•de•lings

█ Bijvoeglijk naamwoord

kops

In de bouwkunde: het hout op de tegen de draad doorgesneden kant. Bij het bouwen wordt er dikwijls op gelet, dat men alleen eindelings hout gebruikt, d.i. de balken of delen zo plaatst, dat deze tegendraads op elkaar rusten. Hout krimpt namelijk alleen in de breedte en niet in de lengte; het eindelingse hout krimpt derhalve niet. Bron: Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland door DR. G. J. BOEKENOOGEN
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/zoeken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015795
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015794

overdwars

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overlangs

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindelings

naar boveneindelingshout
ein•de•lings•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kopshoutWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034920
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036853

Verwante termen:
Duitse term: Längsholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindelingshout

naar boveneindig
ein•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: hernieuwbaar

Een einde hebbende.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eindig
Bijvoorbeeld: Een eindige voorraad van een bepaalde grondstof.

Verwante termen:


eindkap
eind•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eindvelling

In de bosbouw: Het einde van de omloop van een gelijkjarig bestand. Doorgaans worden alle bomen gekapt en wordt de kapvlakte opnieuw ingeplant.
Bron, bewerkte tekst: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/e.html

Verwante term: kappen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindkap

naar boveneindknop
eind•knop

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Eindknop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindknop

naar boveneindscheut
eind•scheut

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: topscheut

De hoogst groeiende scheut van een boom, de scheut die de spil vormt.

Verwante termen:
Engelse term: terminal shoot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindscheut

naar bovenel...
el

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: elle, elne
■ Latijnse synoniemen: cubitum, cubitus

Lengteëenheid, waarvoor de menselijke onderarm de grondslag vormt, een woord afgeleid van elleboog, vroeger elna of een wisselvorm daarvan.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/el

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
ellestok, ellemaat, maatstok, meetstok
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005459.re.1

Ook timmerlieden gebruikten de el als maat. Zie het boek Vakwerkbouw - 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken door Coen Eggen.

"elne", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08714

"elne", Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:


elaiosoom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mierenbroodje

Kijk bij mierenbroodje.

naar bovenelzenprop
el•zen•prop

█ Zelfstandig naamwoord

Hard geworden, ietwat houtig, vrouwelijk katje van de zwarte en witte els.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#elzenprop

naar bovenen...

naar bovenendeem
en•deem

1. Bijvoeglijk naamwoord. Synoniem: endemisch

Niet elders voorkomend, kenmerkend voor één bepaaldgebied.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/endemisch

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/endemisch

https://en.wiktionary.org/wiki/endemic#Etymology

2. Zelfstandig naamwoord. Soort die endeem is.

Verwante termen:
Duitse term bij 2: Endemit
https://de.wikipedia.org/wiki/Endemit
Engelse term: endemic
https://en.wiktionary.org/wiki/endemic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endeem

naar bovenendemie
en•dē•mie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: endemismeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_(biogeografie)

Verwante term: endeem
Duitse term: Endemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Endemie
Engelse term: endemism
https://en.wikipedia.org/wiki/Endemism
https://en.wiktionary.org/wiki/endemism
Franse term: endémisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endémisme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endemie

naar bovenendemische soort
en•de•mi•sche soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: endeem

Kijk bij endeem.

naar boveneng

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: enk

Bouwland.


endodermis
en•dō•der•mis

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endodermis

Verwante termen:
Duitse term: Endodermis
https://de.wikipedia.org/wiki/Endodermis
Engelse term: endodermis
https://en.wikipedia.org/wiki/Endodermis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endodermis

naar bovenendogeen
en•dō•geen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ontstaan van binnen uit.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/endogeen

Verwante term: exogeen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endogeen

naar bovenendozoöchorie
en•do•zoö•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verspreiden van zaden door dieren nadat ze spijsverteringsstelsel verlaten.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoöchorie

Verwante termen:
Duitse termen: Endochorie, Endozoochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Endochorie
Engelse term: endozoochory
https://en.wiktionary.org/wiki/endozoochory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endozoochorie

naar bovenenergiehout
ēner•gie•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout om energie mee op te wekken, hetzij als brandhout (in verschillende vormen zoals snippers en blokhout), hetzij als biomassa (snippers) voor een biomeiler.

Verwante termen:
Duitse term: Energieholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#energiehout

naar bovenengychorie
en•gy•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: topochorie

Nabije verspreiding van zaden.

Verwante termen:
Duitse termen: Engychorie, Topochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Topochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#engychorie

naar bovenenkelgekapte vijl
en•kel•ge•kap•te vijl

█ Woordgroep

■ Synoniemen, contextafhankelijk: houtvijl, scherpvijl

Vijl die in een enkele richting gekapt is, dit wil zeggen voorzien is van opstaande groeven. Deze vijl is vooral geschikt voor zachte materialen zoals hout en ook voor het scherpen van metalen vlakken omdat ze een glad oppervlak achterlaat.

De dubbelgekapte vijl neemt meer materiaal af in één beweging en laat een ruwer oppervlak achter.


ent

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015975

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ent

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ent&lang=nn


entbeschermer
ent•be•scher•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Boomkorf die de entplaats op een boom beschermt. Bescherming tegen vraat door grote zoogdieren. Trechtervormig voorwerp.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#entbeschermer

naar bovenenten
en•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) enten, (de) enting

■ Synoniemen, van Frans greffer: griffelen, griffen


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enten

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

griffelen, griffen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021865
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021867

Verwante termen:


enthoogte
ent•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

De hoogte waarop men de enten plaatst op de onderstam.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm


entomofauna
en•to•mo•fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

Insectenfauna.


entplaats
ent•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veredelingsplaats

Plaats op de stam waar geënt is.

Verwante termen:
Duitse termen: Propfstelle, Veredlungsstelle
www.uitmuntend.de/woordenboek/entplaats

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#entplaats

naar bovenep...

naar bovenepidermis
ēpi•der•mis

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidermis

Verwante termen:
Duitse term: Epidermis
https://de.wikipedia.org/wiki/Epidermis_(Pflanze)
Engelse term: epidermis
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidermis_(botany)
Franse term: épiderme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épiderme_(botanique)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epidermis

naar bovenepifyt
ēpi•fyt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt

Verwante termen:
Duitse term: Epiphyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Epiphyt
Engelse term: epiphyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphyte
Franse term: épiphyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épiphyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epifyt

naar bovenepiparasiet
ēpi•pa•ra•siet

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epiparasiet

Verwante term: parasiet
Engelse term: epiparasite
https://en.wiktionary.org/wiki/epiparasite

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epiparasiet

naar bovenepixylisch
ēpi•xy•lisch

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen:
  • epifyt
  • saproxylisch
Engelse termen: epixylic, epixylous
Growing on wood; used especially of fungi.
www.answers.com/topic/epixylous

+ Bladwijzer:
epizoöchorie
ēpi•zoö•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: epichorie

De verspreiding van diasporen door hechten aan buitenlichaam van dieren.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoöchorie

Verwante termen:
Duitse termen: Epichorie, Epizoöchorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Epichorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epizoochorie

naar bovener...
erosie
ēro•sie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van eroderen


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erosie

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/erosie

Verwante termen:
Duitse term: Erosion
https://de.wikipedia.org/wiki/Erosion_(Geologie)
Franse term: érosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Érosion
Engelse term: erosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Erosion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#erosie

naar bovenerosievelling
ērō•sie•vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (door) erosie vellen

Velling veroorzaakt door erosie.


erwtenrijs
erw•ten•rijs

█ Zelfstandig naamwoord

■ Vroegere benamingen: rijzel, rijzer

Rijs waartegen klimerwten groeien.

eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/25001

Gekende boomsoort: zomereik. In de Limburgse Kempen ook dennentakken (éénmaal vastgesteld door Carlos Montfort, gehoord van een zegsman uit Peer).

-el in rijzel is een diminutiefsuffix, net zoals in wegel.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:
Engelse term: pea stick

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#erwtenrijs

naar bovenes...

naar bovenes

█ Zelfstandig naamwoord

Bouwland, zaadveld.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/es2

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esdorp

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/es

www.documentatie.org/B/B----/B---e/Es%20-%20akker.htm

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016108

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22es%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(Beveren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Essen_(België)#Toponymie

Verwante termen:
Duitse term: Esch, Esche
https://de.wikipedia.org/wiki/Eschflur
https://de.wikipedia.org/wiki/Eschdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggendüngung#Düngung_der_Esche
www.dwds.de/wb/Esch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#es

naar bovenesdoornsiroop
es•doorn•si•roop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esdoornsiroop

Verwante termen:
Duitse term: Ahornsirup
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahornsirup
Franse term: sirop d'érable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop_d'érable
Engelse term: maple syrup
https://en.wikipedia.org/wiki/Maple_syrup

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#esdoornsiroop

naar bovenesp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: aspe, espeEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/esp
www.etymologiebank.nl/trefwoord/esp2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22esp%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ratelpopulier

Verwante term: plaatsnaam
Duitse term: Espe
www.dwds.de/wb/Espe
Engelse term: aspen
www.etymonline.com/word/aspen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#esp

naar bovenespalier
es•pa•lier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spalier

Kijk bij spalier.

naar bovenet...

naar boven

etgras
et•gras

■ Synoniemen: etgroen, nagras

Gras dat groeit na een snede oftewel maaiing.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/etgras

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22etgras%22

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/etgras

etgroen, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016152

et zoals in etmaal, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/etmaal

etten (aten), Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ettenetherische olie
ēthē•ri•sche olie

■ Synoniem: vluchtige olie


ethologie
ēthō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gedragsbiologie

Studie van het natuurlijke gedrag van dieren. Deelgebied van de biologie


etymologie
ēty•mō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: woordherkomstWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etymologie

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#etymologie

naar boveneu...

naar boveneuryeke soort
eu•ry•ēke soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Antoniem: stenoëke soortEuryeke of euryoeke? Euryeke is juist (-eke = eco-, oikos). De makers van vorm euryoeke veronderstellen dat "oe" in het Nederlands als Duits "ö" [eu] uitgesproken kan worden en dat is fout. Dit is een vorm van pseudo-Grieks.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#euryeke-soort

naar boveneuryekie
eu•ry•ēkie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Oud-Grieks eurus = breed en Oud-Grieks oikos = huis; oikos = daarvan het Nederlandse voorvoegsel eco-, zoals in ecologie
■ Antoniem: stenoēkieVerwante termen:
Duitse term:
https://de.wikipedia.org/wiki/Euryökie
www.biologie-schule.de/vergleich-euryoek-stenoek.php

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#euryekie

naar boveneurytoop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks eury + toop
■ Antoniem: stenotoop

Gezegd van een soort met een brede ecologische amplitude, weinig kieskeurig ten aanzien van de biotoop.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenlijst Sectie Thijsse
www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html


Duitse term: eurytroph
www.spektrum.de/lexikon/biologie/eurytroph/23062

eurytroop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks eury + troop
■ Antoniem: stenotroop-troopEuropees richtlijngebied
Eu•ro•pees richt•lijn•ge•bied

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Speciale Beschermingszone (SBZ)


Europese richtlijn
Eu•ro•pe•se richt•lijn

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Verordening van de Europese Unie die de lidstaten moeten toepassen in hun wetgeving.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#europese-richtlijn

naar boveneutrofiëring
eu•tro•fi•ë•ring

█ Naamwoord van handeling van eutrofiëren. Van het Oudgrieks voor goed voeden.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eutrofiëring

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eutrofiëring

Verwante termen:
Duitse term: Eutrophierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eutrophierung
Engelse term: eutrophication
https://en.wikipedia.org/wiki/Eutrophication
Franse term: eutrophisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eutrofiering

naar bovenev...

naar bovenevaporatie
ēva•pō•rā•tie

█ Naamwoord van handeling van verdampen. Van het Franse évaporer, daarvoor van Latijn evaporare.


evapotranspiratie
ēva•pō•trans•pi•ra•tie

█ Naamwoord van handelingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiratie

Verwante termen:
Duitse term: Evapotranspiration
https://de.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration
Engelse term: evapotranspiration
https://en.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration
Franse term: évapotranspiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Évapotranspiration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#evapotranspiratie

naar bovenevenwaardig
ēven•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoordAlgemeen Nederlands Woordenboek


evenwaardige vervanging
ēven•waar•di•ge ver•van•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Vervangen met iets dat ecologisch of biologisch dezelfde waarde heeft, dezelfde ecologische dienst biedt.evolutionaire aanpassing
ēvo•lu•ti•o•nai•re aan•pas•sing

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: evolutionaire adaptatieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adaptatie_(biologie)

"evolutie", Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_(biologie)

Verwante termen:
Duitse termen: Adaptation, evolutionäre Anpassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Evolutionäre_Anpassung
Engelse termen: adaptation, evolutionary adaptation
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation
Franse termen: adaptation, adaptation évolutionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_(biologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#evolutionaire-aanpassing

naar bovenex...

naar bovenexfoliatie
ex•fo•li•a•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: afbladderen

Kijk bij afbladderen.

naar bovenexogeen
exo•geen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ontstaan aan de oppervlakte (bv. okselknop van een blad).

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/exogeen

Verwante term: endogeen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#exogeen

naar bovenexoot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoot

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#exoot

naar bovenextant
ex•tant

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: extinct

Nog bestaand, aanwezig.

Verwante term: extinct
Engelse term: extant
https://en.wiktionary.org/wiki/extant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#extant

naar bovenextinct
ex•tinct

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: extant

Uitgestorven, niet meer aanwezig.


uitsterven, Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitsterven

extinctie, Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Extinctie

Verwante term: extant
Engelse term: extinct
https://en.wiktionary.org/wiki/extinct
Franse term: éteint. Net zoals extinct is éteint afgeleid van Latijns extinguere.
https://fr.wiktionary.org/wiki/éteint

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#extinct

naar bovenextraflorale nectarklier
ex•trā•flō•rā•le nec•tar•klier

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: buitenbloemse nectarklier

Een nectarklier die zich op een steel of blad bevindt, in plaats van in een bloem.

Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/extrafloral

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#extraflorale-nectarklier

naar bovenLatijn exsudare, exudare = uitzweten

-aat, Wiktionary


exsudatie
ex•su•da•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van uitzweten. Van Latijn exsudare = uitzweten

Het uitzweten (stof afscheiden) door plantendelen.

Latijn exsudare, exudare = uitzweten

Verwante termen:
Duitse term: Exsudation
https://de.wikipedia.org/wiki/Exsudation_(Pflanze)
Engelse term: exudation
https://en.wiktionary.org/wiki/exudation
Franse term: exsudation
https://fr.wiktionary.org/wiki/exsudation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#exsudatie

naar bovenez...

naar bovenezel
ēzel

█ Zelfstandig naamwoord

Zaagezel. Schraag.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 3, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016273

Plaatsnaam: den Ezel, Achel (B). Op deze plaats stond een zaagstelling om boomstammen tot planken of balken te zagen.

Kijk ook bij bok.

Verwante termen:
Engelse termen: easel, mule
www.etymonline.com/word/easel
Waalse term: badet
https://wa.wiktionary.org/wiki/bådet
https://wa.wikipedia.org/wiki/Motî:bådet
http://chanae.walon.org/lh/wa/dic/index.php?query=bådet

Dictionnaire liégeois door Jean Haust
www.provincedeliege.be/sites/default/files/dicowallon/tome2/tome2-08.pdf

Franse term: baudet
https://fr.wiktionary.org/wiki/baudet
https://fr.wiktionary.org/wiki/chevalet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ezel
 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z