O

Voorblad > O

Engelse term
obsolescence

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn obsolescens, afgeleid van het werkwoord obsolescere : verouden, afnemen, afgaan

Overbodigheid door verouding, achterstand of (vermeende) lage waarde.

Een voorbeeld: Mensen die een uitermate gebrekkige kennis van ecologie hebben verkondigen graag en luid dat een naaldbos geen ecologische waarde heeft. Volgens hun is het bos overbodig.

obsolescere
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=64068&article=obsolescere

Kijk ook bij planned obsolescense.
Engelse term: obsolescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Obsolescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#obsolescence


oculeren
ocu•le•ren

█ Werkwoord

■ Synoniem: oogenten

Kijk bij oogenten.


oer

█ Zelfstandig naamwoord

De ijzerhoudende aarde, die in sommige streken als een harde ondergrond, voornamelijk onder zandgronden, in lagen of banken van verschillende dikte wordt aangetroffen (lat. ferrum caespitosum); onderscheiden in zandoer, zand door ijzerverzuursel tot eene harde stof aaneengebakken, en ijzeroer, ijzeroxyde-hydraat, ijzererts, nabij de oppervlakte in moerassen voorkomende, hetzelfde als het limoniet in de delfstofkunde.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041512

www.etymologiebank.nl/trefwoord/oer1
Een harde bodemlaag van organische bestanddelen, zonder oer, maar die net zo ondoordringbaar is als een oerbank.
www.geheugenvandrenthe.nl/oerbank

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oerbank


oerwoud

oever
oe•ver

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oever

Verwante termen:
Duitse term: Ufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ufer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oever


oeverwal
oe•ver•wal

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeverwal

Verwante termen:

oksel
ok•sel

█ Zelfstandig naamwoord

De hoek tussen een bladsteel en een twijg, een twijg en een tak of een zijnerf en de hoofdnerf van een blad.
Bron: Guy De Kinder, www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante term: morfologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oksel


okselblad
ok•sel•blad

█ Zelfstandig naamwoord


Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/okselblad

Verwante termen:
  • okselknop
  • steunblad
+ Bladwijzer:


okselknop
ok•sel•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Knop die in de bladoksel groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#okselknop


okselstandig
ok•sel•stan•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ingeplant in de oksel (meestal de bladoksel). Bron: Guy De Kinder, www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante term: bladoksel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#okselstandig


Engelse term, Noord-Amerika
old growth

Letterlijk vertaald: oude aanwas.

1. Old growth forest: Oerbos. https://en.wikipedia.org/wiki/Old-growth_forest

2. Old growth lumber: Timmerhout van oude-aanwas-bomen die ooit door de natuur of door de mens zijn geveld, maar pas laat na de velling zijn uitgesleept, van het land of vanuit het water.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#old-growth


olieklier
olie•klier

█ Zelfstandig naamwoord

Klier op een plant die etherische olie afscheidt. Gagel, Sint-Janskruid en lavendel zijn planten die olieklieren hebben.


Verwante termen:
Duitse termen: Elaiophor, Öldrüse
https://de.wikipedia.org/wiki/Elaiophor
Engelse termen: elaiophore, endogenous oil gland, oil gland

olieafscheiding
oil secretion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#olieklier


oliekoek
olie•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Nevenproduct van het oliepersen van oliehoudende zaden dat als veevoer kan dienen.

Verwante termen:
Duitse term: Presskuchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Presskuchen
Franse term: tourteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourteau_(résidu)
www.ecopedia.be/122/encyclopedie/

https://nl.wiktionary.org/wiki/oligo-
https://nl.wiktionary.org/wiki/-troof

■ Synoniem: iep

Kijk bij iep.


olmenziekte
ol•men•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: iepenziekte

Kijk bij iepenziekte.


ombrofiel
om•bro•fiel

■ Van Italiaans ombra (schaduw), daarvoor van Latijn umbra

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend schaduw te minnen.

█ Zelfstandig naamwoord

Een schaduwminnende plant.


■ Van Grieks ombro (regen, vocht)

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend vocht/regen te minnen.

█ Zelfstandig naamwoord

Een vocht-/regenminnende plant.
sciophile
ombrophilous


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ombrofiel


ombrometer
om•bro•me•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Regenmeter.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenmeter

om•bro•troof

█ Bijvoeglijk naamwoord

www.ecopedia.be/256/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ombrotroof


omgrachten
om•grach•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omgrachten, (de) omgrachting

Duitse term: umgraben

omheinen
om•hei•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omheinen, (de) omheiningWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/omheinen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omheinen


omheining
om•hei•ning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: hein

Dat wat door omheinen gemaakt is. Een schutting, afsluiting.
Duitse term, woordverwant: Umheinung

+ Bladwijzer:


omloop
om•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: cyclus

Kringloop.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omloop


omloophout
om•loop•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Loofhout dat geoogst wordt in omloop oftewel herhaling. In tijdsmatige volgorde betekent dat 1. dat het hout om de zoveel tijd afgezet wordt, 2. men de scheuten na afzetten uit de stoof laat groeien (eventueel gedund), 3. op een weloverwogen tijdstip het nieuw uitgeschoten hout oogst, 4. de omloop vanaf 1 herbegint.

Het hout dat men oogst van hakhout en knotbomen is omloophout.


omlooptijd
om•loop•tijd
█ Zelfstandig naamwoord

Dier dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor

█ Bijvoeglijk naamwoord

Levend als een omnivoor.

Verwante termen:
Duitse term: Omnivor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor
Franse term: omnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnivore
Engelse term: omnivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Omnivore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omnivoor


omslagboor
om•slag•boor

█ Zelfstandig naamwoord

handboor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handboor

Verwante termen:
Duitse term: Bohrwinde
Engelse term: brace
https://en.wikipedia.org/wiki/Brace_(tool)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omslagboor


omslagpunt

omsmeden
om•sme•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) omsmeden,

■ Synoniem: hersmeden

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042302

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omsmeden


omspitten
om•spit•ten

█ Werkwoord

Kijk bij spitten.


omtuinen
om•tui•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omtuinen, (de) omtuining

Met een tuin omsluiten. Tuin = werend vlechtwerk.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042459

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omtuinen


omwallen
om•wal•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omwallen, (de) omwalling

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042525

Verwante termen:
Duitse term: umwallen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GU04344

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omwallen


omzendbrief code van goede natuurpraktijk
om•zend•brief co•de van goe•de na•tuur•prak•tijk

█ Woordgroep

Betreft het Vlaamse Gewest: De omzendbrief code van goede natuurpraktijk beschrijft wat onder een normaal onderhoud wordt verstaan.

http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006515.html

Verwante term: normaal onderhoud

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omzendbrief-code-van-goede-natuurpraktijk


onbekantrecht hout
on•be•kant•recht

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: ongekantrecht hout

Kijk bij ongekantrecht hout.


onbemest
on•be•mest

█ Bijvoeglijk naamwoord

Nier voorzien van mest, mestloos. Bijvoorbeeld: onbemest grasland.

Verwante termen:

onderbeek
on•der•beek

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M043205

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderbeek


onderhouden
on•der•hou•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderhoud, (het) onderhouden, (de) onderhouding

In stand houden, in goede staat houden.

Verwante termen:
Duitse term: erhalten, instand halten, pflegen
Franse term: entretenir
Engelse termen: maintain, tend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderhouden


ondergroei
on•der•groei

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondergroei

Verwante termen:
Duitse term: Unterholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterholz
Franse term: sous-bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-bois
Engelse term: understory
https://en.wikipedia.org/wiki/Understory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondergroei


ondergrondse brand
on•der•grond•se brand

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Brand die woedt in een veenlaag onder het bodemoppervlak. Veenbrand.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondergrondse-brand


onderplanten
on•der•planten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderplanten, (de) onderplanting

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A011763
www.encyclo.nl/begrip/Onderplanten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderplanten


onderploegen
on•der•ploe•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderploegen, (de) onderploeging

Van dingen die zich op de akker bevinden, als stoppels, onkruid, mislukt gewas, mest ... onder de grond ploegen.

ondersnede
on•der•sne•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: richtsnede

Bij het vellen van een boom: De laagste snede, gezaagd aan de valkant van de boom.

Verwante term: vellen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondersnede


ondersoort
on•der•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: subspecies

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondersoort

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondersoort


onderstaand
on•der•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom: Onder een andere boom of bomen staand.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderstaand


onderstaande snoei
on•der•staan•de snoei

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Snoei die uitgevoerd wordt op een individu (struik of boom) dat overschaduwt wordt door de kroon van een ander individu of indivuduen. Na de snoei is het mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat het individu te weinig licht ontvangt om vitaal verder te kunnen leven door beschaduwing.

Een afweging bij herbeheer:
Doorgeschoten knotbomen kunnen overschaduwd worden door snelle groeiers zoals Amerikaanse eik. De knotbomen hebben in de loop der tijd scheuten gevormd die even hoog gewassen zijn als de kronen van de schaduwgevers. Als men deze knotbomen terug wilt nemen snoeien, dan moet men de kronen van de schaduwgevers aanzienlijk dunnen of de schaduwgevers zelfs kappen. Indien men dit niet doet kunnen de knotbomen geen scheuten vormen die de concurrentie met de schaduwgevers aankunnen. Dit betekent het einde van de knotbomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderstaande-snoei


onderstam
on•der•stam

█ Zelfstandig naamwoord

Een plant die ofwel generatief (d.w.z. uit zaad) ofwel vegetatief (d.w.z. door te stekken of door het zgn. afleggen) is ontstaan en waaraan men een andere plant door middel van ent- of oculatie-technieken laat vastgroeien, zodanig dat de onderstam het toekomstige wortelstelsel vormt van de geënte of geoculeerde plant.

www.fruitlent.nl/onderstammen.html

Verwante termen:
Duitse term: Unterlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterlage_(Pflanzen)
Franse term: porte-greffe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-greffe
Engelse term: rootstock
https://en.wikipedia.org/wiki/Rootstock

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderstam


onderstandig
on•der•stan•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend zich onder iets te bevinden. Zoals een onderstanding vruchtbeginsel.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbeginsel

Verwante term: vruchtbeginsel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderstandig


onderzager
on•der•zā•ger

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

https://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/9e96c21e-50a3-42b5-9ee9-91fa28d9023b.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderzager


ondoordringbaar
on•door•dring•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Weerstand biedend aan doordringen oftewel zich met drang een weg banen door.

Verwante termen:

ongekantrecht hout
on•ge•kant•recht hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat niet gekantrecht is. Hout dat als rondhout verwerkt is.

Ongekantrecht is een bijvoeglijk naamwoord dat afgeleid is van het werkwoord kantrechten.

Verwante termen:
Engelse term: unsquared wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongekantrecht-hout


ongelijkjarig
on•ge•lijk•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van ongelijke leeftijd.

www.ecopedia.be/178/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: ungleichaltrig
Franse term: (fôret) inéquienne
Engelse term: uneven-aged

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongelijkjarig


ongelijkvormig hooghout
on•ge•lijk•vor•mig hoog•hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Ecopedia
www.ecopedia.be/176/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: ungleichförmiger Hochwald
Franse term: futaie irrégulière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futaie#Futaie_irr.C3.A9guli.C3.A8re

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongelijkvormig-hooghout


ongeslachtelijke voortplanting
on•ge•slach•te•lij•ke voort•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniemen: ongeslachtelijke reproductie, asexuele reproductie, asexuele voortplanting

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeslachtelijke_voortplanting

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongeslachtelijke-voortplanting


ongerept bos
on•ge•rept bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Bos waarin de mens sinds lange tijd geen of verwaarloosbare negatieve invloed heeft op de biodiversiteit.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M044368

Verwante termen:
Engelse term: virgin forest
A mature or overmature forest essentially uninfluenced by human activity.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongerept-bos


onkruid
on•kruid

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wied

Kruidachtige wilde gewassen op plaatsen waar het de mens niet past.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkruid

Verwante termen:
Duitse term: Unkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Unkraut
Franse termen: adventice(s), herbes folles, mauvaises herbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adventice
Engelse term, woordverwant aan Nederlands wied: weed
https://en.wikipedia.org/wiki/Weed

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onkruid


onkruidsteker
on•kruid•ste•ker

█ Zelfstandig naamwoord

www.mot.be/resource/Tool/penwortelsteker?lang=nl
www.mot.be/resource/Tool/penwortellichter?lang=nl penwortellichter

Verwante termen:
Duitse term: Unkrautstecher (van Freund Offner)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onkruidsteker


onkruidverdelger
on•kruid•ver•del•ger

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: herbicide

Kijk bij herbicide.


onomastiek
ono•mas•tiek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: naamkunde

Kijk bij naamkunde.


onrijp
on•rijp

█ Bijvoeglijk naamwoord

Nog niet rijp.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/onrijp

Verwante termen:
  • oogst
  • oogsten
  • rijp
+ Bladwijzer:


ont-

ont- + werkwoord geeft een beëindiging van een werking of een verwijdering aan.
Iets ontvangen betekent iets uit andersmans handen krijgen.

ont- + werkwoord vormt een in de regel ergatief werkwoord dat het begin van een spontaan proces aanduidt.
Ontbranden betekent spontaan in brand vliegen.

ont- + zelfstandig naamwoord + -en vormt een werkwoord dat een verwijdering van iets aangeeft.
Iets ontbladeren betekent bladeren verwijderen.

Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-


ontbossen
ont•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) ontbossing, (het) ontbossen

Bos rooien.

Verwante termen:
Duitse term: entwalden. Naamwoord van handeling: Entwaldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwaldung
Franse termen: déboiser. Naamwoorden van handeling: déboisement, déforestation.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Déforestation
Engelse term: deforest. Naamwoord van handeling: deforestation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontbossen


ontbossing
ont•bos•sing

█ Naamwoord van handeling van ontbossen

Kijk bij ontbossen.


onteelbaar
on•teel•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van land, bodem: Waar – vooral door de bodemgesteldheid, maar ook door andere omstandigheden zoals regelmatige overstromingen – niet geteeld kan worden. Onteelbaar land, onteelbare bodem.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onteelbaar


ontginnen
ont•gin•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontginnen, (de) ontginning

www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ontginnen&lang=nn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontginning_(cultuur)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontginnen


ontheffing
ont•hef•fing

█ Naamwoord van handeling van ontheffen

www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/ontheffing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergunning

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontheffing


ontkiemen
ont•kie•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontkiemen, (de) ontkieming

https://nl.wiktionary.org/wiki/ontkiemen

Verwante term: kiemen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontkiemen


ontspringen
ont•sprin•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontspringen, (de) ontspringing

■ Kortweg: springen

ontspruiten
ont•sprui•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontspruiten, (de) ontspruiting

Een nieuwe loot vormen aan een plant of uit een zaad. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/ontspruiten


onttakken
ont•tak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onttakken, (de) onttakking

Van takken beroven. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M046257

Verwante termen:
Duitse term: entasten. Naamwoorden van handeling: Entasten, Entastung
https://de.wiktionary.org/wiki/entasten
Franse term: ébrancher
Franse term voor opsnoeien: élaguer
https://fr.wiktionary.org/wiki/ébrancher
https://fr.wiktionary.org/wiki/élaguer
https://fr.wiktionary.org/wiki/élagage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onttakken


ontschorsen
ont•schor•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontschorsen, (de) ontschorsing

■ Synoniem: schillen

Schors verwijderen.

https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-

Verwante termen:
Duitse term: entrinden. Naamwoorden van handeling: Entrinden, Entrindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entrinden
Franse term: écorcer. Naamwoord van handeling: écorçage
https://fr.wiktionary.org/wiki/écorcer
Engelse term: debark. Naamwoord van handeling:debarking
https://en.wikipedia.org/wiki/Debarking_(lumber)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontschorsen


ontsnipperen
ont•snip•pe•ren

█ Werkwoord

■ Synoniem: verbinden

Kijk bij verbinden.


ontsnippering
ont•snip•pe•ring

■ Synoniem: verbinding

Kijk bij verbinden.


ontwateren
ont•wa•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontwateren, (de) ontwatering

Water afvoeren.

https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-

Verwante term: wateren

ontwikkelingsfase
ont•wik•ke•lings•fa•se

█ Zelfstandig naamwoord

1. Stadium waarin de ontwikkeling van iets of iemand zich bevindt.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A012091.re.6

Bijvoorbeeld: De ontwikkelingsfase van een bos of ander habitattype.

Verwante term bij 1:
2. In toepassing op de waarneembare verschijnselen, de verschijningsvormen, die wijzen op een bepaalde fase in een ontwikkeling. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A012091.re.6

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontwikkelingsfase


ontwikkelingsreeks
ont•wik•ke•lings•reeks

█ Zelfstandig naamwoord

Van en bos. Het geheel aan opeenvolgende ontwikkelingsfasen.

Verwante termen:
ont•wor•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontwortelen, (de) ontworteling

Met de wortel uittrekken.

https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-

Verwante termen:
Duitse term: entwurzeln. Naamwoorden van handeling: Entwurzeln, Entwurzelung
www.duden.de/rechtschreibung/entwurzeln
Franse term: déraciner. Naamwoord van handeling: déracinage
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/déraciner/23957
Engelse term: uproot. Naamwoord van handeling: uprooting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontwortelen


ontworteling
ont•wor•te•ling

Kijk bij ontwortelen.


ooft

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Duitse term: Obst
https://de.wikipedia.org/wiki/Obst
www.dwds.de/wb/Obst

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ooft


ooftkunde
ooft•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pomologie

De kennis van boomvruchten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pomologie

Verwante termen:
Duitse termen: Obstbaukunde, Pomologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pomologie
Franse term: pomologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomologie
Engelse term: pomology
https://en.wikipedia.org/wiki/Pomology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ooftkunde


oog

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van knop. Kijk bij knop.

2. Wisselvorm van ouw. Kijk bij ouw.


oogenten
oog•en•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) oogenten, (de) oogenting

■ Synoniem: oculeren. Naamwoord van handeling: oculatie

Het bevestigen van een stukje bast met een knop (oog) aan een boom of op een onderstam, op een zodanige wijze dat ze met elkaar kunnen vergroeien. Als regel zijn ent en onderstam van dezelfde soort of van hetzelfde geslacht, maar daarop bestaan uitzonderingen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oculatie

Verwante termen:
Duitse term: Okulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Okulation
Franse term: greffe en écusson?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_en_écusson
Engelse termen: shield budding, chip budding
https://en.wikipedia.org/wiki/Shield_budding

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oogenten


oogst

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van oogsten.

2. De opbrengst van oogsten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=oogsten&lang=nn
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oogst

Ook: De naam van de achtste maand des jaars; nog vóór het einde der 16de eeuw geheel in onbruik geraakt, en vervangen door Augustus. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047625

Verwante termen:
Duitse term: Ernte
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernte
Franse term: récolte
Franse term voor graanoogst: moisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Récolte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moisson_(agriculture)
Engelse term: harvest
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oogst


oogsten
oog•sten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) oogst, (het) oogsten, (de) oogsting

Binnenhalen van op de akker staande gewassen. Hout kappen.

www.vandale.nl/opzoeken?pattern=oogsten&lang=nn
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oogsten
 
Verwante termen:

oogstschok
oogst•schok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plotse vermindering in het voedselaanbod van fauna en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld door het oogsten van gewassen.

Verwante termen bij 1: oogsten, voedselaanbod

2. Snoeischok. Als een knot- of hakhoutindividu gesnoeid worden om hout te oogsten, dan kan het individu plots niet meer aan fotosynthese doen. In de vegetatieperiode (bij zomersnoei) is dit een abrupte verandering in het groeiproces van het individu, vergelijkbaar met een schok.
oogst•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

De tijd waarin geoogst wordt.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047636

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oogsttijd


ooi

█ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm: ouw

Kijk bij ouw.


ooibos
ooi•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Getijdenbos, vloedbos.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ooibos

Verwante termen:
Duitse term: Auwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Auwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartholzaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichholzaue

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ooibos


oorbaarhout
oor•baar•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: oirboirhout, oorboorhout, orberhout

Volgens het boek Bossen van Vlaanderen, in de Middeleeuwen: "..., hout dat gebruikt kon worden voor het vervaardigen van houten beelden." Hout van hoge gebruikskwaliteit; zonder scheuren, zonder noesten en met rechte draad.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 94, kolom 2.

Volgens diverse andere bronnen: hout dat geschikt is voor timmer- en schrijnwerk. Waarschijnlijk een synoniem voor gebruikshout.

Verwante termen:
oor•logs•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat gebrekkig is door oorlogshandelingen. In het bijzonder gaat het over munitieschroot dat in staand hout tercht is gekomen. Metaalhoudend hout. Munitieschroot in hout brengt schade toe aan zaagbladen.

Verwante termen:

oorlogskapping
oor•logs•kap•ping

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van oorlogskappen

Kappingen die gebeuren als gevolg van oorlog.

Weetje 1: Tijdens de eerste wereldoorlog heeft de Duitse bezetter massaal notenbomen (Juglans regia) gekapt in België voor de productie van geweerkolven. Daarom zijn er weinig oude en autochtone notenbomen overgebleven in België.

Weetje 2: Tijdens het Romeinse Rijk, in het bijzonder onder Julius Caesar, werden oorlogskappingen gebruikt als taktiek om Gallische en Germaanse volkeren te onderwerpen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commentarii_de_bello_Gallico

Oorlogskappingen werden niet alleen door milititairen uitgevoerd. Tijdens oorlog kappen ook burgers bomen omwille van energieschaarste.

Verwante termen:
Verwante Duitse term, oorlogsrooiing: Kriegsrodung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oorlogskapping


oorspronkelijk inheems
oor•spron•ke•lijk in•heems

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: autochtoon

Een zomereik, bij ons ingevoerd uit Oost-Europa, is als soort inheems, maar als individu uitheems. Dat is het verschil tussen inheems en oorspronkelijk inheems.

Een plantensoort is inheems in een gebied als het gebied binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in het gebied, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.
(definitie aangepast overgenomen van de brochure 'Autochtoon plantsoen in opmars' van het INBO)

www.ecologischadviesbureaumaes.nl/terminologie.htm#autochtoon

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oorspronkelijk-inheems


oosterse tamme-kastanjegalwesp
oos•ter•se tam•me-kas•tan•je•gal•wesp

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Schadelijk insect dat kastanjebomen aantast.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dryocosmus_kuriphilus
www.hbvl.be/cnt/dmf20150814_01818523/tamme-kastanjegalwesp-opgemerkt-in-limburg-schadelijk-voor-natuur

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oosterse-tamme-kastanjegalwesp


op enen zetten
handeling
op enen zet•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep
█ Naamwoorden van handeling: (het) enen,  (het) op enen zetten

■ Oude schrijfwijzen: eenen, op eenen zetten
■ Synoniemen: enen, verenkelen (ver•en•ke•len)

In het boek Bossen van Vlaanderen: "Op vele plaatsen werd het hakhout op enen gezet. De best gevormde loot (de spaartelg) kon dan opgroeien tot een opgaande boom".
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 117.

Verwante termen:
op•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opbinden, (de) opbinding

1. Binden van takken met zware fruitlast om afscheuren te voorkomen.

2. Stammetjes en takken van fruitbomen/-struiken vastbinden om ze te leiden of te ondersteunen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opbinden


opgeleide beek
op•ge•lei•de beek

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=707

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opgeleide-beek


open blok

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: éénwangblok

Blok met één wang waarin men gemakkelijk een koord kan inleggen of uithalen.

Verwante term: blok
Engelse term: open face pulley

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#open-blok


open plek
open plek

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_plek

Verwante termen:
Duitse term: Waldlichtung
https://de.wiktionary.org/wiki/Waldlichtung
Franse term: clairière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairière
Engelse termen: clearing, open area
https://en.wikipedia.org/wiki/Glade_(geography)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_(ecology)
www.merriam-webster.com/dictionary/glade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#open-plek


open ruimte
open ruim•te

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de definitie van open ruimte "het gebied waar openheid primeert en waarin de niet-bebouwde ruimte overweegt".
http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/bevolking/1390_wie_betaalt_de_open_ruimte_.jsp

Verwante termen:
Duitse term: freier Raum?
Franse term: espace ouvert
Engelse term: open space

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#open-ruimte


opgaand
op•gaand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Hoog groeiend, typisch – maar niet altijd – eenstammig. Niet stuikvormig.

opgaande boom
op•gaan•de boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: stamboom

Boom die hoog groeit. Wat hoog hier betekent is niet precies te definiëren.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus/typologie/1607

Verwante termen:
Duitse term: hochstämmiger Baum
Franse term: arbre de haut jet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opgaande-boom


opgaand hakhout
op•gaand hak•hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hakhout in de vorm van opgaande bomen, de rijshoutfase voorbij.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opgaand-hakhout


oplatten
op•lat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) oplatten, (de) oplatting

Gezaagd hout opstapelen met latjes tussen de borden of planken.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=25161

Verwante term: drogen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oplatten


opleiden
op•lei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opleiden, (de) opleiding

Zie opleiden in dit artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreng

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opleiden


opmijten
op•mij•ten

█ Werkwoord

■ Kortweg: mijten

Kijk bij mijten.


op oppers zetten
op op•pers zet•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

■ Synoniem: opperen

Kijk bij opperen.


opper
op•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hopper
■ Synoniem: heukel

Stapel hooi op het veld.
Duitse term: Heureiter
Engelse term: hay rick?
www.etymonline.com/word/hayrick

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opper


opperen
op•pe•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opperen, (de) oppering

■ Synoniem: op oppers zetten


Verwante termen:

oppervlakkige wortels
op•per•vlak•ki•ge wor•tels

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Wortels die zich ondiep in de bodem bevinden.
op•per•vlak•te•be•slag

█ Zelfstandig naamwoord

De oppervlakte oftewel ruimte die iets beslaat (in beslag neemt).

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oppervlaktebeslag


oppervlaktewater
op•per•vlak•te•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater

Verwante term: grondwater

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oppervlaktewater


opportunisme
op•por•tu•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

Gebruik maken van een gelegenheid (opportuniteit) die zich voordoet. Bijvoorbeeld vogels die zich te goed doen aan een overaanbod aan maairesten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opportunisme


opsleunen
op•sleu•nen

█ Werkwoord

■ Kortweg: Sleunen.

Kijk bij sleunen.


opsnoeien
op•snoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opsnoeien, (de) opsnoeiing

In vorm snoeien.

www.ecopedia.be/encyclopedie/opsnoeien-van-bosbomen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opsnoeien


opslag
op•slag

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van opslaan en afgeleiden van de handeling

1. Uitspruitsel, gewas dat opkomt.
Bron: Artikel 6.a. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049316

2. Plaats waar goederen worden opgeslagen of tijdelijk neergelegd.
Bron: Artikel 12.b. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049316

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opslag


opstaand
op•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Takstand waarbij de tak vanaf de aanzet schuin naar boven groeit.


opstand
op•stand

█ Zelfstandig naamwoord

In de Nederlandse bosbouw synoniem voor populatie of beplanting, het bestand (= inventaris) aan bomen.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049433

www.ensie.nl/probos/opstand

Verwante termen:
Franse term: peuplement

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opstand


oranjerie
oran•je•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: orangerie
■ Van Frans orangerie, dat afgeleid is van Frans oranger = oranjeboom


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#organisch


organisme
or•ga•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme

Verwante termen:

ornamentale boom
or•na•men•ta•le boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: sierboom.

Kijk bij sierboom.


ornithochorie
or•ni•tho•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden door vogels.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ornithochorie


OSB

■ Voluit: Oriented Strand Board

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oriented_Strand_Board

(formaldehyde, emissie, allergie)

Verwante term: spaanplaat


osmose
os•mō•se

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Osmose

Verwante term: osmotische druk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#osmose


osmotische druk
os•mō•ti•sche druk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#osmotische-druk


oudboomsoort
oud•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoord

Soort die gedijt in of op oude bomen.

Verwante termen: levensgemeenschap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oudboomsoort


oudboomafhankelijk
oud•boom•af•han•ke•lijk

█ Bijvoeglijk naamwoord

Wordt gezegd van een organisme of biologische ontwikkeling die afhankelijk is van oude bomen.

Verwante term: oudboomsoort

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oudboomafhankelijk


oud bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_growth_forest

ongerept bos

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oud-bos


oudbosplant
oud•bos•plant

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/248/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oudbosplant


ouderling
ou•der•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom of struik van aanzienlijke leeftijd.

Verwante term: jaarling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ouderling


oudgediende boom
oud•ge•dien•de boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Nederlandse en Germaanse vertaling van het Engelse veteran tree.

Verwante termen:

ouw

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: ei, hoye, oog, ooi, ouwe, oy, oye, uwe

1. Land langs water.
2. Vochtig of waterrijk land.
3. Eiland.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=40277
Woordverwant aan aa.

ooi-
ooibos


-oog
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39016
Schiermonnikoog, Kallantsoog, Rottumeroog, Borkumeroog, Lauwersoog
Langeoog, Wangerooge, Friedrichsoog
wijdouw: plek waar wilgen groeien (wilg = weide/wijde)

-uwe

Plaatsnaam: Ohé en Laak
Volgens het betreffende artikel op Wikipedia is ohé een wisselvorm van ouw. De samensteller van deze lijst oordeelt dat deze bewering aannemelijk is. Verder onderzoek hierover dringt zich aan.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ohé_en_Laak#Etymologie

Verwante termen:
Duitse termen: Au, Aue, Ouwe.
www.duden.de/rechtschreibung/Au_feuchte_Niederung
www.duden.de/rechtschreibung/Aue_Wiesengelaende_Insel
https://de.wikipedia.org/wiki/-au
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/-au
www.dwds.de/wb/Aue
www.dwds.de/wb/Eiland
www.dwds.de/wb/Au
www.dwds.de/wb/Flussaue
www.plattmakers.de/nl/2083/Ailand
Dachau https://de.wikipedia.org/wiki/Dachau#Das_alte_Dachau
Donau https://de.wikipedia.org/wiki/Donau#Namen_und_Etymologie
Gronau www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IG06654
Ouwe www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LO00796
Ouwe www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BO00267
Engelse term: -ey
https://en.wiktionary.org/wiki/-ey
www.etymonline.com/word/Guernsey
Noorse term voor eiland: øy
Zweedse term voor eiland: ö
Deense term voor eiland: ø

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ouw


overblijvende plant
over•blij•ven•de plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: polycarpische plant
■ Antoniem: eenmaal bloeiende plant

Plant die meer dan een keer bloeit.
Franse term: polycarpique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarpie
Engelse term: polycarpic plant
over•dwars

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dwars
■ Antoniemen: langs, overlangs

In de breedte.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050280

Verwante termen:

overgang
over•gang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ecotoon

Van ecotopen: plaats waar een ecotoop over gaat in een ander ecotoop.

Verwante termen:
Duitse term: Übergang
Franse term: lisière (onder voorbehoud), transition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisière
Engelse term: transition

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overgang


overjarig
over•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd over zaken die men nagelaten heeft op het juiste moment te beheren of te oogsten. De kaprijpheid voorbij.

overjarige overstaander(s), overjarig hakhoutbeheer, overjarig mijnhoutbos

Verwante termen:
Duitse term: über­jäh­rig
Franse term: expiré
Engelse term: lapsed

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overjarig


overlangs
over•langs

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: langs, overlang
■ Antoniemen: dwars, overdwars

In de lengterichting.
Overlangs zagen = schulpen, met de draad mee zagen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050744

"overlang" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: het) overschaduwen, (de) overschaduwing

■ Synoniem: schaduw werpen (op)

In de schaduw stellen.

Verwante termen:
Duitse termen: beschatten, in den Schatten stellen, überschatten
www.duden.de/rechtschreibung/beschatten
www.duden.de/rechtschreibung/ueberschatten
Franse term: ombrager
Engelse term: overshadow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overschaduwen


overstaander
over•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: spaarbboom
■ Voorstel voor een synoniem: spaarling
■ Bosbouwkundig synoniem: schermboom

Boom of struik die bij een kap gespaard is.

www.ecopedia.be/251/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Überhalter, Überholz, Überständer (Zwitserland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Überhälter
Franse termen: estallon, futaie. Ook arbre de place?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overstaander


overstapje
over•stap•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stichel

Kijk bij stichel.


overstroming
over•stro•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van overstromen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming

Verwante termen:
Duitse term: Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
Franse term: inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
Engelse termen: flood, flooding
https://en.wikipedia.org/wiki/Flood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overstroming


overstromingsvlakte
over•stro•mings•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Riviervlakte

Verwante termen:
Duitse term: Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
Engelse term: floodplain
https://en.wikipedia.org/wiki/Floodplain


overwallen
over•wal•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) overwallen, (de) overwalling

Bij bomen: Overgroeien met cambium. Na het afbreken of het afzagen van een tak probeert de boom om de wond te overwallen.

Duitse term: überwallen. Naamwoorden van handeling: Überwallen, Überwallung
https://de.wikipedia.org/wiki/Überwallung
Engelse term: occlude. Naamwoord van handeling: occlusion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overwallen


overwallijn
over•wal•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

Lijnvormige, smalle verhoging in de schors, daar waar schors tegen elkaar in groeit. Ontstaat meestal na snoeien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overwallijn


overwallingspotentieel
over•wal•lings•po•ten•ti•eel

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen van bomen, vooral loofbomen, om een wond te overwallen. Es is een sterke overwaller en berk is een zwakke overwaller.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overwallingspotentieel


overwinningspalm
over•win•nings•palm

█ Zelfstandig naamwoord

www.dengrootenoorlog.nl/NL/ar61.jpg
www.dengrootenoorlog.nl/NL/armentarras%205%20nw.htm

Verwante termen:


overwoekeren
over•woe•ke•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) overwoekeren, (de) overwoekering

Met woekerende groei bedekken en verstikken. Bron: www.vandale.nl/opzoeken?pattern=overwoekeren&lang=nn

Woekeren: welig groeien ten nadele van lagere planten.
https://nl.wiktionary.org/wiki/woekeren

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overwoekeren

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z